Cursus voorwaarden

Het Neerlands Honden Instituut hierna vermeld als het NHI.

– Deze voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van het NHI.

Artikel 1.  Inschrijving

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van een digitaal inschrijfformulier op www.hetneerlandshondeninstituut.nl
 2. De inschrijving wordt schriftelijk bevestigd door het NHI.
 3. De studieovereenkomst tussen het NHI en de cursist treedt in werking op het moment dat de cursist de bevestiging van de inschrijving heeft ontvangen.
 4. Bij voldoende aanmeldingen zal de cursus doorgaan. Hiervan krijgt de cursist schriftelijk bericht.
 5. Bij onvoldoende aanmeldingen word de cursist automatisch doorgeschoven naar de volgende cursus. Hierover ontvangt de cursist bericht. De cursist kan, indien gewenst, binnen 2 weken na dagtekening van dit bericht kosteloos schriftelijk annuleren.
 6. Indien een cursus overtekend is ontvangt de cursist hierover bericht. De aanmelding wordt dan automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende cursus. De cursist kan, indien gewenst, binnen 2 weken na dagtekening van dit bericht kosteloos schriftelijk annuleren.
 7. De directie bepaalt of een cursus al dan niet doorgaat. Reeds betaald inschrijfgeld en lesgeld wordt zonder aftrek van kosten aan de cursist gerestitueerd.

Artikel 2. Financiën.

 1. Door het insturen van het inschrijfformulier verplicht de cursist zich tot betaling van het vermelde lesgeld.
 2. Bij de bevestiging van inschrijving ontvangt de cursist een factuur. Deze dient binnen de daarop gestelde termijn betaald te worden. Bij overschrijding van dit termijn worden administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk.
 4. Het volledige lesgeld dient te zijn voldaan 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag.
 5. Betaling geschiedt per cursus.

Artikel 3. Annulering

 1. Bij annulering binnen 14 werkdagen na inschrijving worden er geen kosten in rekening gebracht. Deze bedenktermijn wordt gerekend vanaf de datum van binnenkomst van het inschrijfformulier.
 2. Na afloop van deze termijn van 14 werkdagen wordt er door het NHI reserverings- en administratiekosten in rekening gebracht bij annulering.
 3. Bij annulering tot 10 weken voor de cursusaanvang worden er geen kosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering tussen 10 weken en 4 weken voor de cursusaanvang wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 5. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor de cursusaanvang wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 6. Bij annulering binnen 14 dagen voor de cursusaanvang wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
 7. Bij afmelding tijdens de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 8. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 9. Het wegblijven of mondeling opzeggen van een cursus wordt niet aangemerkt als het opzeggen ofwel beëindigen van een cursus. De cursist blijft in dit geval het volledige bedrag verschuldigd.
 10. Het missen van lesdagen geeft geen recht op vermindering van het cursusgeld of restitutie.

Artikel 4. Studieprogramma

 1. De door de cursist bij inschrijving gekozen cursus omvat de leervakken die zijn vermeld bij de betreffende cursus op www.hetneerlandshondeninstituut.nl op het moment waarop de inschrijving geschiedt.
 2. Het NHI behoudt zich het recht om wijzigingen in het cursusprogramma en geringe wijzigingen in het cursusinhoud aan te brengen.
 3. Het NHI heeft het recht om bij ziekte van de docent of een andere reden de cursusdatum te verschuiven. De cursist krijgt hier tijdig bericht over. Wil de cursist deze dan niet meer volgen volgt er geen restitutie.

Artikel 5. Toelatingseisen

 1. Op www.hetneerlandshondeninstituut.nl wordt per cursus aangegeven welke toelatingseisen er zijn.
 2. Indien de cursist van mening is dat hij/zij op grond van vergelijkbare opleidingen of werkervaring aan de eisen voldoet, dan is het mogelijk vrijstelling aan te vragen bij het toelatingscommissie.
 3. Het besluit van de toelatingscommissie is definitief. Hierover is geen beroep mogelijk.
 4. De toelatingscommissie bestaat uit de directie van het NHI.

Artikel 6. Auteursrecht.

 1. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van het NHI berust bij het NHI. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke toestemming van het NHI.

Artikel 7. Klachten

 1. Indien de cursist klachten of aanmerkingen heeft over de kwaliteit van de cursus en/of meent dat het NHI haar verplichtingen niet voldoende nakomt, kunt u uw klacht aanmelden via de klachtenprocedure. Klachten worden na binnenkomst vertrouwelijk en schriftelijk behandeld door het NHI.

Artikel 8. Aansprakelijkheid.

 1. Het NHI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade met welke oorzaak dan ook.
 2. Het trainen, testen of begeleiden van (probleem)honden vindt plaats op eigen rekening en risico. Het NHI is hiervoor niet aansprakelijk.
 3. Alle deelnemers die met een (eigen) hond deelnemen aan praktijklessen zijn zelf verantwoordelijk voor deze hond. Zij dienen zorg te dragen voor adequate verzekeringen en gezondheid (zoals bescherming tegen ziektes, bestrijding van parasieten)

Artikel 9. Akkoord algemene voorwaarden.

Door het vinkje aan te klikken en het inschrijfformulier online te versturen geeft u aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven.

Over deze voorwaarden kan niet worden onderhandeld. Typfouten en wijzigingen onder voorbehoud.

 

Laatst bijgewerkt op 26-04-2017.

Leave a Comment